Kapatılan Üniversitelerdeki Öğrenciler İçin Tercih Günleri 23-26 Ağustos

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kanun Hükmünde kararname ile kapatılan vakıf üniversitelerin öğrencilerinin başka bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmesine dair düzenlemeyi yaptı. Kapatılan üniversitelerdeki öğrenciler kapatılan üniversitelere kayıt yaptıkları tarihlerdeki puanları ile tekrar tercih yapacak. Tercih işlemi tamamlanana dek öğrencilere dair belge ve kayıtlar koordinatör üniversitelere aktarılacak.

Tercihler 23 Ağustos 2016’dan 26 Ağustos saat 23.59’a dek ÖSYM’ye yapılacak.

YÖK’ün bu konudaki düzenlemesi şöyle:

* Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarından mezun olanlar ile halen kayıtlı öğrencilere ilişkin belge ve kayıtlar koordinatör üniversiteye aktarılacak.

* Kapatılan üniversitelerdeki kayıtlı tüm önlisans ve lisans öğrencilerinin (özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıranlar dahil); kapatılan yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS/DGS puanları ile kayıt yaptırmış oldukları yılda diğer yükseköğretim kurumlarının aynı adı taşıyan programlarının taban puanları esas alınmak suretiyle,  yapacakları tercihler dikkate alınarak ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilecek.

* Kapatılan üniversitelerdeki kayıtlı önlisans ve lisans öğrencileri ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilme işlemleri aşamasında öğrencilikle ilgili işlemlerinin kesintiye uğramaması için Yükseköğretim Kurulu tarafından YÖKSİS Veri Tabanında Ek-1 deki koordinatör üniversitelerine aktarılacak. ÖSYM tarafından yerleştirme işlemlerinin tamamlamasını müteakiben de yerleştikleri yükseköğretim kurumuna aktarılacak.

 Program tercihi

* Öğrenciler tercih işlemlerinde kayıtlı oldukları programla aynı isimdeki (bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki) programları tercih edebilecek.

* Öğretim dili yabancı dil olan programlardaki öğrenciler aynı isimli (bazı programlar için eşdeğer isimlerdeki) öğretim dili Türkçe programları da tercih edebilecek.

* Öğretim dili Türkçe olan programlardaki öğrenciler aynı isimli öğretim dili yabancı dil olan programları da tercih edebilecek. (Kayıtlı oldukları öğretim dili Türkçe programdan öğretim dili yabancı dil olan programa yerleştirilen öğrencilerin yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunun programa devam edebilmek için aradığı yabancı dil yeterlik şartını sağlamaları gerekiyor. Yabancı dil yeterlik şartını sağlayamayan adayların hazırlık sınıfı okuyarak başarılı olmaları halinde programa devam edebilecek.)

* Uluslararası ortak lisans (çift) diploma programlarına kayıtlı öğrenciler, kayıtlı oldukları programla aynı adı taşıyan fakat uluslararası ortak (çift) diploma programı olmayan programları tercih edebilecek.

 Tercihte puan

* Tercihlere yerleştirmede öğrencinin kayıt olduğu yıla ait ilgili puanının dikkate alınacak.

* Tercih edilen programın ilgili yıla ait taban puanının öğrencinin puanındandüşük veya puanına eşit olması durumunda yerleştirme yapılacak.

* Öğrencinin tercih ettiği programlardan birine yerleşememesi durumunda, ilgili yılda adayın puanından düşük veya adayın puanına eşit puanla öğrenci alan program olması durumunda taban puanı öğrencinin puanına en yakın olan programa yerleştirilecek.

* Öğrencinin puanının ilgili yıldaki programların taban puanlarından düşük olması durumunda ise ilgili yıldaki en düşük taban puanlı programa yerleştirilecek.

* Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıldaki varsa ilgili ÖSYS puanı, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yılda ÖSYS puanı olmayan öğrencilerin ise programın puan türünde puanı 180 olarak kabul edilecek.

* Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan programlarda kayıtlı öğrenciler, kayıt oldukları yıl ve ÖSYS puanları dikkate alınarak, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, kayıtlı oldukları program adı ile aynı adı taşıyan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilecek.

 Ücret ödemeye devam

*Öğrenciler kapatılan vakıf yükseköğretim kurumuna ödemekte olduğu ücreti, 667 sayılı KHK uyarınca eğitime devam edecekleri yükseköğretim kurumuna ödeyecek.

 Yatay geçiş

* Kapatılan üniversitelerde kayıtlı öğrenciler şartları sağlamaları halinde “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin ilgili maddesi ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapabilecek.

* Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin yatay geçiş işlemleri için gerekli olan öğrenci belgesini e-devlet üzerinden alabilecek. Ancak, bu öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından yerleştirilip yerleştirilmediğine dair gerekli kontrolleri başvuru yapılan yükseköğretim kurumu YÖKSİS üzerinden yapılacak.

* Öğrencilerin kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarından daha önce aldıkları belgeler ile yatay geçiş için başvuru yapabilecek.

Yaz okulu

* Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin yaz öğretimine ilişkin işlemleri koordinatör üniversite tarafından düzenlenecek. Koordinatör üniversite tarafından yaz öğretimi yapılamaması durumunda yerine bütünleme sınavı yapılabilecek.

* Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin belge düzenlenmesi, staj gibi işlemlerini yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından yürütülecek.

 Diploma

* Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecek. Bu süreçte

* Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomalar verilecek.

* Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diploma, öğrencinin yerleştirildiği                yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenecek. Ancak diplomanın üzerinde 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname                uyarınca söz konusu yükseköğretim kurumuna yerleştirildiği ibaresi yer alacak.

Özel öğrenci

* Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin ÖSYM tarafından kayıt olduğu yıldaki puanları dikkate alınarak merkezi olarak yerleştirilmesinden sonra, istemeleri halinde yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak ders alabilecek ve bu derslerin yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda saydırılacak.

* İsteyen vakıf yükseköğretim kurumları, sadece kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinden 31 Ağustos 2016 tarihine kadar kontenjan sınırlaması olmadan kurumlar arası yatay geçiş başvurusu alabilecek. Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerden tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın 100 üzerinden 50 veya 4 üzerinden 2 not ortalamasına sahip öğrencilerim yatay geçişleri kabul edilecek.

* Kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin yatay geçiş için istenen bilgi ve belgeleri temin edememeleri durumunda öğrencinin beyanı dikkate alınarak başvurularının alınıp değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılacak. Beyanı dikkate alınarak kayıt hakkı kazanan öğrenciler bilgi ve belgelerinin daha sonra koordinatör üniversitesinden temin ederek kayıt hakkı kazandığı yükseköğretim kurumuna ibraz edecek. Beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşılanların kayıtları iptal edilecek ve yükseköğretime kayıt oldukları yıldaki puanları dikkate alınarak YÖK tarafından yerleştirilecek.

Mezunlar

* 2016-2017 güz dönemi için yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeye başvuru yapabilecek. Bu durumdaki adaylar yatay geçiş yaptıkları ya da ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programın birini tercih ederek kayıt yaptırabilecek.

* Kapatılan üniversitelerden mezun duruma gelmiş olanlar ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmayacak. Nu öğrencilerin diplomaları koordinatör üniversitesi tarafından düzenlenecek. Mezun duruma gelmiş adaylar tercih yaparak yerleştirilmiş olsa bile bu durumları tespit edilenlerin yerleştirilmesi iptal edilecek. Diploma düzenlenme ve diğer işlemleri koordinatör üniversitesi tarafından yürütülecek.

* ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerine tercih yapmayan adaylar haklarından vazgeçmiş kabul edilecek ve tekrar yerleştirme yapılmayacak.

* Kapatılan üniversitelerden mezun olan ve sağlık alanında lisans tamamlamak isteyen önlisans öğrencilerinin kayıt için gerekli olan belgelerine (diploma ve transkript) kayıt tarihleri içerisinde ulaşamaması durumunda, bu öğrenciler kayıtlarını e-devlet üzerinden alınacak “Mezun Belgeleri” ile yapılabilece.

“Mezun Belgeleri” ile kayıt yaptıran öğrencilerin bilgi ve belgelerini daha sonra koordinatör üniversitesinden temin ederek, kayıt yaptırdığı yükseköğretim kurumuna ibraz etmesi gerekiyor. Bilgileri doğru olmadığı anlaşılan öğrencilerin kayıtları iptal edilecek.

Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları          Koordinatör Üniversite

1-      Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)                   Bursa Teknik Üniversitesi

2-      Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)                      Ondokuz Mayıs Üniversitesi

3-      Fatih Üniversitesi (İstanbul)                                  İstanbul Üniversitesi

4-      Gediz Üniversitesi (İzmir)                                      İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

5-      İpek Üniversitesi (Ankara)                                     Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

6-      İzmir Üniversitesi (İzmir)                                       Dokuz Eylül Üniversitesi

7-      Melikşah Üniversitesi (Kayseri)                              Erciyes Üniversitesi

8-      Mevlana Üniversitesi (Konya)                                Selçuk Üniversitesi

9-      Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)          İstanbul Üniversitesi

10-    Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)            Dicle Üniversitesi

11-    Şifa Üniversitesi (İzmir)                                         Ege Üniversitesi

12-    Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)                   İstanbul Medeniyet Üniversitesi

13-    Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)                         Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

14-    Zirve Üniversitesi (Gaziantep)                               Gaziantep Üniversitesi

15-    Kanuni Üniversitesi (Adana)                                Eğitim öğretime başlamadı

Aşağıda yer alan programlar karşılarında gösterilen programlarla (karşılıklı olarak) tercih yapabilecek.

Animasyon / Çizgi Film (Animasyon)

İktisat / Ekonomi

Sağlık Memurluğu / Hemşirelik

Uluslararası İlişkiler / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kamu Yönetimi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama / Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Radyo, Televizyon ve Sinema / Sinema ve Televizyon

Müzik / Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar, Şan, Teori-  Kompozisyon)

* Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Uzaktan Öğretim) programına kayıtlı öğrenciler İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) programını, Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim Programını) ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları örgün öğretim programını seçebilecekler.

* Adalet (Uzaktan Öğretim) programındaki öğrenciler Ankara Üniversitesi Adalet MYO Adalet (Uzaktan Öğretim) programını seçebilecekler.

 

Yorumlar

yorumlar

Post source : http://bianet.org/bianet/egitim/177929-kapatilan-universitelerdeki-ogrenciler-icin-tercih-gunleri-23-26-agustos

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.