Oy ve Ötesi Seçim Güvenliği İçin Çalışmalara Başladı

Tür­ki­ye 1 Ka­sım Ge­nel Se­çim­le­ri’ne gi­der­ken san­dık so­nuç­la­rı açı­sın­dan si­vil top­lum ör­güt­le­ri gö­nül­lü ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı. Geç­ti­ği­miz 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de san­dık ba­şın­da 55 bin gö­nül­lü­süy­le ta­kip eden Oy ve Öte­si, 1 Ka­sım se­çim­le­ri için ha­zır­lıkla­rı­na başladı.  Geç­ti­ği­miz çar­şam­ba gü­nü ka­yıt sis­te­mi­ni aç­tık­la­rı­nı ve ilk 24 sa­at­te sis­te­me 6 bin ki­şi­nin ka­yıt ol­du­ğu­nu be­lir­ten Oy ve Öte­si eki­bi, bu sa­yı­nın hız­la ar­ttığını söy­le­di.

Dağ Medya/ İstanbul-7 Ha­zi­ra­n’­da gö­rev yap­mış gö­nül­lü­le­ri­nin yüz­de 98’i­nin tek­rar gö­rev al­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lir­ten grup yö­ne­ti­ci­le­ri, “Önü­müz­de­ki 5 haf­ta bo­yun­ca ka­yıt­la­rı­mı­zı arttı­ra­cak ve oy ver­me­nin öne­mi­ni an­lat­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Bu or­ga­ni­zas­yo­nun de­va­mı­nı sağ­la­yan; gö­nül­lü­le­rin sü­re­ci sa­hip­len­me­si” de­di.

7 Ha­zi­ran’da top­lam seç­men oyu­nun üç­te bi­ri­ne doğ­ru­dan te­mas eden gö­nül­lü­ler, 180 bin 894 so­nuç tu­ta­na­ğı­nı Oy ve Öte­si­’nin oy sa­yı­mı sağ­la­ma ya­zı­lı­mı T3’e yük­le­di­ler. Ay­nı kat­kı­nın 1 Ka­sım se­çim­le­rin­de de sü­re­ce­ği­ni ifa­de eden ekip şun­la­rı an­lat­tı:

“Se­çim sis­te­mi doğ­ru­luk ve şef­faf­lık­la uy­gu­lan­dı­ğı, sa­hip çı­kıl­dı­ğı za­man hal­kın ira­de­si­nin san­dı­ğa tüm doğ­ru­lu­ğuy­la yan­sı­ma­sı ka­çı­nıl­maz. Oluş­tur­du­ğu­muz gö­nül­lü or­ga­ni­zas­yo­nu, si­vil top­lu­mun de­mok­ra­tik sü­reç­le­re sa­hip çık­ma­sı­nın et­kin bir ör­ne­ği. Si­vil top­lu­mun bu kat­kı­sı, de­vam et­me­li.”

Sandık başında bilgisizlik, dikkatsizlik, yorgunluk, özensizlik nedeniyle meydana gelen hata ve yanlış uygulamaların önüne geçebilmek için çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade eden Oy ve Ötesi gönüllüleri, ıslak imzalı tutanakların yüklendiği T3 sistemiyle oluşabilecek hile ve şaibelerin önüne geçeceklerini ifade etti. Bu şekilde halkın iradesinin sandığa yüzde 100 doğrulukla yansımasına katkı sağladıklarının altını çizen ekip şu bilgileri verdi: “Seçim bitiminde topladığımız ıslak imzalı tutanakların sonuçlarını YSK’nın resmi sonuçlarıyla karşılaştırdığımız T3 isimli bir sistemimiz var. Bu sistem çok gelişmiş ve yüzde 99,7 doğrulukla işliyor. T3 vasıtasıyla yaptığımız karşılaştırmalar, nihai sonuçlara yansımayacak farkların söz konusu olduğunu gösteriyor. Bu YSK resmi girişleriyle, sandıktan çıkan sonuçlar arasında seçim sonucunu değiştirecek etkide bir fark olmaması demek. Sivil toplumun sürece sahip çıkarak kattıkları fark ve dolayısıyla yarattıkları caydırıcılık unsuru da bu sonuçların bu denli şeffaf olmasını sağladığına inanıyoruz.”

Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.