" Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci " Bilimsel Araştırma ve İnceleme Yarışması

UMUT VAKFI
28 EYLÜL 2011
BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ
17.GELENEKSEL ÖDÜLLÜ YARIŞMA

http://www.umut.org.tr/public/page.aspx?id=23602

KONU

“Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci”ne ilişkin ekonomik, sosyal, hukuki, kriminolojik araştırmalar ve incelemeler.

Alt konular: “Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci” ana başlığı altında ve/veya yurttaşlık bilinci ve ayrımcılığın önlenmesi, şiddet, nefret söylemi, ayrımcılık, ırkçılık, öfke, suç korkusu, korkunun önlenmesi, medyanın ve kültür endüstrisinin rolü, silah ve bireysel silahsızlanma konuları; bunların yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri.

AMAÇ
Gençlerimizin hukukun üstünlüğünü benimsemiş, çevreye ve insanlığa duyarlı, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yolları yeğleyen, yurttaş olma bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yürüten Umut Vakfı, bireysel silahsızlanma konusunu da bu çerçevede ele almaktadır.
Bu nedenle “Ayrımcılığın Önlenmesi ve Yurttaşlık Bilinci”ne ilişkin bilimsel araştırma ve incelemelerle, yukarıda belirtilen alt konular çerçevesinde, disiplinlerarası yaklaşımla farklı bakış açılarının ortaya çıkması, tespitler ve çözüm önerilerinin bilimsel yollarla belirlenmesi amaçlanmaktadır.

YARIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR
Yukarıda belirtilen ana konuda ve/veya bu ana konuyla ilişkili alt konularla ilgili olmak üzere; hukuk, sosyoloji, iletişim, adli tıp, antropoloji, felsefe, psikoloji ve sosyal psikoloji, kriminoloji, iletişim bilimleri, medya gibi alanlarda ve disiplinlerde çalışanlarla, akademisyenler, bilim insanları, araştırmacılar, sorgulayıcı ve/veya araştırmacı gazeteciler, üniversitelerin Sosyal Bilimler Enstitülerinden master ve doktora derecelerine sahip araştırmacılar, serbest araştırmacılar katılabilir.

KATILIM

 1. Yarışmanın konusu belirlenmiş amacı çerçevesinde araştırma ve incelemelerdir. Araştırma ve incelemeler; amacı, yöntemi, yaklaşımı, bilimsel veri ve sonuçları ile özgün olmalıdır.
 2. Doktora ve master dereceleri almış tezler kendi yasal mevzuatına uygun izinleri alınmış olarak yarışmaya katılabilir.
 3. Ayrıca başka yarışmalara katılmış araştırmalar da değerlendirilecektir. Ancak yarışmaya gönderilecek eserlerin daha önce Umut Vakfının düzenlediği aynı konulu yarışmalardan birine katılarak ödül almamış olması gerekir.
 4. Araştırmaların eleştirel ve disiplinlerarası olması önemsenecektir.
 5. Araştırma ve incelemeler A4 boyutunda, beyaz fotokopi kâğıdına bilgisayar çıktısı olarak, ciltlenmiş şekilde, bir asıl ve ayrı dosyalanmış iki suret halinde teslim edilmelidir. Kağıdın yalnızca bir yüzü kullanılmalıdır. Ayrıca tüm dosya içeriği bir CD’ye MS Word formatında kayıtlı ve basılı metne birebir uygun olarak iletilmelidir. Çalışmanın eksiksiz, hatasız, hasarsız ve zamanında Umut Vakfı’na  teslim edilmesinden katılımcı sorumludur.
 6. Tez yazımında MS Word kelime işlem programı kullanılmalı, yazı karakteri Arial, Tahoma veya Times New Roman olarak 12 pt seçilmeli, satırlar arası 1,5 ve paragraf arası 6 pt olmalıdır. Her sayfaya bir numara verilmelidir. Bu esaslara ek olarak akademik araştırma usulleri ve kabul gören yazım kurallarına itibar edilmesi önerilir.
 7. Araştırmaların bölümleri şöyle olmalıdır:
   • Kapak sayfası biçimi:
    UMUT VAKFI | Bireysel Silahsızlanma Günü 17. Geleneksel Ödüllü Yarışma | 28 Eylül 2011
    Konu: ………………………………..      Hazırlayan: …………………………………………
   • Özet ve anahtar kelimeler (1 sayfayı geçmemeli)
   • Önsöz (1 sayfayı geçmemeli)
   • İçindekiler
   • Tablo listesi (varsa)
   • Şekiller listesi (grafik, harita, diyagram vs. varsa)
   • Kısaltmalar veya simgeler (varsa)
   • Metin bölümü (Giriş – ana ve alt bölümler – sonuç – yayınlanmışsa yayınlandığı yerin bildirilmesi)
   • Kaynaklar
   • Ekler
 8. Alıntı ve kaynak gösterimleri akademik kurallara uygun olmalıdır.
 9. Araştırma sahibinin ismi çalışmanın yalnızca kapak ve önsözünde belirtilmelidir.
 10. Dipnotlar aynı sayfada, Kaynakça ise yalnızca araştırmanın sonunda yer almalıdır.
 11. Katılımcının, yarışmaya katılmak için başvuru formunu doldurmuş ve özgeçmişini eklemiş olması gereklidir. Başvuru formu ve özgeçmişi olmayan araştırmalar değerlendirilmeye alınmaz.
 12. Birden fazla kişinin ürünü olan araştırmalar da yarışmaya katılabilir. Araştırmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır, tek ödül verilir. Bu durumda;
  • Her katılımcı özgeçmişini başvuru formuna eklemelidir.
  • Ödül çalışmaya verilir. Bu nedenle verilen ödül ve bedeli katılımcılar arasında kendilerince paylaştırılır. Bu konuda Umut Vakfı’nın hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.
  • Umut Vakfı, ödül çekini, çalışmanın kapak sayfasında yer alacak olan “hazırlayan” isim listesinde ilk sırada belirtilen katılımcıya takdim edecektir. Yerine bir başkasına teslim edilmez.
  • Umut Vakfı, hazırlayan listesinde adı ilk sırada belirtilen katılımcıyı “hazırlayan” olarak esas alacaktır. Bu nedenle, söz konusu katılımcının başvuru formunu doldurmuş ve imzalamış olması esastır ve diğer katılımcılar için de bağlayıcıdır.
 13. Yarışmaya kişisel ya da ekip başvuruları olabileceği gibi, kurum ve kuruluşlar da katılabilir ve aday gösterebilir. Kurum ve kuruluşlar, gösterdikleri adayın rızasını bildiren bir yazıyı öneri başvurularına eklemelidir.
 14. Yarışmaya Umut Vakfı mensupları ve birinci derece yakınları katılamazlar.
 15. Yarışmaya katılan araştırmalar Seçiciler Kurulu değerlendirmesinden önce Umut Vakfı Yönetim Kurulu tarafından ön elemeye tabi tutulacaktır. Umut Vakfı Yarışmaya katılmasını uygun görmediği eserler/ araştırmalar bakımından gerekçe göstermek zorunda değildir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Başvuru ve katılımcı araştırmaların son teslim tarihi 26 Ağustos 2011, Cuma günü saat 17:30’a kadardır. Başvurular, Umut Vakfı Yıldız Posta Cad. 52, Esentepe-İstanbul adresinde Umut Vakfı Yarışma Sekreteryası tarafından tutanak karşılığı kabul edilecektir. Başvuru formu olmayan çalışmalar kabul edilmez.
SEÇİCİLER KURULU (Soyadına göre alfabetik sırayla):
Dr. Ayhan Akcan   –  Psikiyatr,  Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Erdal Atabek   –  Doktor, Yazar
Nazire Dedeman Çağatay –  Umut Vakfı Kurucu Başkanı
Prof. Dr. Timur Demirbaş  – Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kültür Ünv. Hukuk  Fak. Öğr. Üyesi
Ragıp Duran    – Gazeteci
Prof.Dr. Yakın Ertürk   – Sosyolog, ODTÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Av. Fikret İlkiz    – Umut Vakfı Mütevellisi ve  Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu  – Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Bülent Şam   – Adli Tıp Uzmanı
Prof. Dr. İsmail Tufan   – Gerontolog

DEĞERLENDİRME
Seçiciler Kurulu, Umut Vakfı Yönetim Kurulu’nca şartnamede belirtilen esaslara göre ön elemeden geçmiş adayların çalışmalarını önceden belirlenecek kriterlere göre değerlendirecek ve ödül alanları belirleyecektir. Seçiciler Kurulu gerek gördüğünde; oybirliği ile karar almak ve gerekçelerini belirlemek koşuluyla katılan araştırmalar/incelemeler bakımından değerlendirme ve bilimsellik ölçütlerini belirleme hakkına sahiptir. Ödüle layık çalışma bulunup bulunmaması Seçiciler Kurulu Üyeleri’nin takdirindedir.

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü  : 5 000 TL
İkincilik Ödülü  : 3 000 TL
Üçüncülük Ödülü : 2 000 TL

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, 2011 Eylül  aynın son haftasında düzenlenecek Ödül Töreni’nde sunulacaktır.

TELİF HAKLARI
1. Ödül kazanan araştırma/incelemenin kitap veya işleme eser veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen eserlerden biri olarak yayınlanması hakkı öncelikle Umut Vakfı’nındır. Umut Vakfı ödül verilen araştırma/incelemeyi  Vakıf yayını olarak yayınlama hakkına sahiptir. Ödül sahipleri, FSEK’dan kaynaklanan mali haklarını Umut Vakfına devretmişlerdir.
2. Umut Vakfı ödülü kazanan ödül sahibi/sahipleri, araştırma/incelemenin yayınlanması konusunda öncelikle Umut Vakfı’na öneride bulunmayı kabul etmiştir.
3. Umut Vakfı, ödül kazanan araştırma/incelemeyi tanıtımlarında, tüm etkinliklerinde kullanabileceği gibi ödül alan eserin içeriğini kısmen veya tamamen kullanma veya  etkinliklerinde işlenmiş eser olarak değerlendirme ve kullanma hakkına da sahiptir.

DİĞER KOŞULLAR
Katılımcılar yarışmaya katılmakla yarışma şartlarını ve Seçiciler Kurulu kararlarını önceden kabul etmiş sayılır.
Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, yapıt sahipleri ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçiciler Kurulu hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlıkların çözülmesinde Seçiciler Kurulu yetkilidir.

Yarışmaya katılacaklara başarılar dileriz.

YARIŞMA SEKRETERYASI
Tel  : 0212 337 29 93
Adres  : Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No:52/1 Esentepe, İSTANBUL
E-posta  : vakif@umut.org.tr

UMUT VAKFI
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE İNCELEME YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU
Ad Soyad
Konu
Özet
Anahtar Sözcükler
Özgeçmiş
Telefon  –  Fax
Cep Telefonu
Adres
E-mail
İmza
Kabul No. (Teslim alma merkezi tarafından doldurulacaktır.)
Şartname. pdf


Yorumlar

yorumlar

Yazar Hakkında

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.